Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk - Verkennende studie in opdracht van het Programma 'Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal'1126819-3-2010 11:08:15http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Allard StrijkerLeerlijnen komen steeds vaker ter sprake als het gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van leerplannen en leermiddelen. Er zijn veel leerlijnen beschikbaar die gericht zijn op verschillende leergebieden, vakken en onderwerpen. Daarbij is sprake van een grote variëteit aan uitgangspunten, perspectieven, vormen, functies, gebruik en doelen. Op de website leerlijnwijzer.nl is een groot aantal producten en diensten beschikbaar waarmee binnen de schoolpraktijk met leerlijnen gewerkt kan worden. Het grote aantal definities van leerlijnen geeft aan dat leerlijnen op verschillende manieren gebruikt worden. De spraakverwarring rondom de leerlijnen maakt het daarom moeilijk op een eenduidige manier met het ontwerp en de ontwikkeling van leerlijnen om te gaan. Steeds meer docenten willen gebruik maken van digitaal leermateriaal. Er zijn verschillende initiatieven om docenten hierbij te helpen. Daarnaast worden samen met andere partijen uit het onderwijsveld naar oplossingen voor bestaande knelpunten gezocht. Dit gebeurt in het programma ‘Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal’. Het doel van het programma is het gebruik van digitaal leermateriaal in het po, vo en mbo te stimuleren. Binnen het programma is geconstateerd dat leerlijnen als een belangrijk instrument gelden bij het ontwikkelen van leermiddelen. SLO is als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling bij verschillende projecten betrokken, waarin leerplannen met leerlijnen vorm worden gegeven. In dit rapport worden leerlijnen gedefinieerd, verschillende aspecten beschreven, voorbeelden van uitwerkingen verschaft en mogelijkheden voor arrangeren aangegeven. Tevens worden aanwijzingen gegeven voor ontwerp en ontwikkeling in de vorm van ontwerpmodellen. Tot slot wordt aangegeven hoe die ontwerpmodellen gevalideerd kunnen worden in vervolgonderzoek. Pdf-bestand
Evaluatie examenprogramma economie voor havo2479513-8-2018 11:42:24http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Welp, E.;Dieteren, N.;Kneppers, H.C.Pdf-bestand
Handreiking schoolexamenmanagement & organisatie havo-vwo5162528-8-2018 14:00:05http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Welp, E.Pdf-bestand
De taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vRedeneren en formuleren bij Nederlands: Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs3940717-8-2018 15:52:38151http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Meestringa, T.;Bart van der LeeuwDe taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs.
Handreiking schoolexamen Klassieke Talen vwo : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2014-2015 1114825-10-2012 09:36:21310http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Bekker, R.Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen. In 2014 verandert het schoolexamenprogramma voor de Klassieke Talen. Vanaf dat moment zal Klassieke culturele vorming (KCV) verdwijnen als apart vak en geïntegreerd worden bij de vakken Grieks en Latijn. De vakken zullen vanaf dat moment Griekse taal en cultuur (GTC) en Latijnse taal en cultuur (LTC) worden genoemd. Het examenprogramma voor het eindexamen Klassieke Talen vwo is verder niet gewijzigd. Dit betekent dat de wijzigingen uitsluitend het schoolexamen betreffen. Om docenten te ondersteunen bij het vormgeven van de integratie van taal en cultuur in het schoolexamenprogramma is een herziene handreiking geschreven voor het schoolexamen Klassieke Talen. Pdf-bestand
Watereducatie leermiddelenanalyse114715-4-2011 11:43:0383http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Kuiper, R.;Nahumry, M.;Jeroen Bron;Christine Volkering;José LodewegesDe Stuurgroep Watereducatie streeft ernaar om de aandacht voor het thema water in het Nederlandse onderwijs te vergroten. Aan SLO is in 2010 daarom de opdracht verstrekt om een kaderleerplan te ontwikkelen waarin wordt aangeven welke doelen en inhouden bij watereducatie centraal kunnen staan. Een belangrijke schakel tussen onderwijsinhoudelijke ambities zoals vastgelegd in het leerplan en de praktijk van de klas, wordt gevormd door onderwijsleermaterialen. In deze leermiddelenanalyse is onderzocht in hoeverre de doelen en inhouden uit dit leerplan terugkomen in onderwijsmethodes en additionele lesmaterialen. De opdracht beperkt zich tot het primair onderwijs. Pdf-bestand
Ruimte en sturing in het onderwijs3916-11-2016 10:19:521009http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Gerdineke van SilfhoutDeze notitie wil inzichtelijk maken welke factoren op stelsel- en op schoolniveau van invloed zijn op de mate waarin en de wijze waarop curriculumontwikkeling op schoolniveau tot stand komt en welke actoren daarbij betrokken zijn. Pdf-bestand
Intensivering en vroeg beginnen met Engels31515-11-2016 16:26:03260http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Bas TrimbosNa het verschijnen van het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032 ontstond er discussie over het nut van (vroeg) Engels in het basisonderwijs. Deze notitie brengt in kaart wat een gezamenlijk vertrekpunt kan zijn bij het intensiveren en vroeg(er) aanbieden van Engels in het basisonderwijs.Pdf-bestand
Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!38016-1-2017 16:57:135318http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Alderik VisserIn januari 2016 presenteerde het Platform Onderwijs2032 haar rapport over het curriculum van de toekomst. Daarin wordt onder andere bepleit dat de curricula in het funderende onderwijs meer evenwichtig aandacht besteden aan drie domeinen waarin onderwijs geacht wordt werkzaam te zijn, te weten de kwalificatie van leerlingen, hun maatschappelijke toerusting en hun persoonsvorming. Om onderzoek naar concrete vormen of uitwerkingen van persoonsvorming als een eigenstandig domein mogelijk te maken is meer conceptuele helderheid nodig over het begrip. Deze notitie doet verslag van een uitgebreid literatuuronderzoek dat hiernaar is uitgevoerd. Pdf-bestand
Inspirators voor de toekomst: 30 inspirerende schoolvoorbeelden uit de onderwijspraktijk7584-1-2017 13:08:0515054http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016De samenwerking van SLO met scholen in het primair en voortgezet onderwijs geeft een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een aantal van deze voorbeelden uit de onderwijspraktijk heeft SLO opgetekend in het boek 'Inspirators voor de toekomst'. Hierin vindt u 30 schoolportretten, gekoppeld aan ‘helden’ als Wubbo Ockels, The Beatles of Anne Frank. Pdf-bestand